Beiratkozás

Az óvodai beiratkozás módja, időpontja a 2022/2023-as nevelési évre:

2022. április 21-22-én (csütörtök-péntek) 8-17 óráig


Az óvodai beíratás a szülő személyes megjelenésével történik. Az óvodával és a beiratkozással kapcsolatos bővebb tájékoztatásért érdeklődhetnek az óvoda vezetőjénél a 06/20-775-3903-as telefonszámon.

Általános tudnivalók

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában köteles az óvodai nevelésben részt venni.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti a felmentést engedélyező szerv felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
A gyermek attól az évtől válik tankötelessé, amely évnek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti.
Óvodánk nevelőtestülete minden szülőt partnerének tekint, hogy a kölcsönös őszinteség, segítőszándék és az egymást elfogadó szeretet legyen az alapja gyermekeink ellátásának, nevelésének. Ha viszont a szülők az óvodai egyházi neveléssel tartósan szembehelyezkednek, a vallásos nevelést akadályozzák, az evangélikus óvodából a gyermek kizárható.

Részletes információk

Az Városi Önkormányzat által meghatározott óvodai beíratás időpontján túl a beiratkozás egész évben folyamatos.
Az óvodába való felvétel feltétele a gyermek szobatisztasága.
A beiratkozás, a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
  • a szülő személyazonosító igazolványa és lakcímkártyája
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ-kártyája

  • Óvodánkba felvételt nyerhet minden kisgyermek, akinek szülei az egyházi nevelést igénylik gyermekük számára. Más felekezetű illetve meg nem keresztelt gyermek is felvehető, ha szülei az evangélikus óvodai nevelést választják. Jelentkezéskor a beiratkozás sorrendjét vesszük figyelembe, túljelentkezés esetén viszont előnyt élveznek a megkeresztelt evangélikus gyermekek.
    A beiratkozás alkalmával lehetőséget biztosítunk a szülőknek és gyermekeknek arra, hogy megismerkedjenek óvodánk életével. Emellett a tanév során több olyan programot is szervezünk (nyílt nap, játszóház...) az óvodába készülő gyermekek és szüleik számára, amikor bepillanthatnak az itt folyó nevelő munkába, ismerkedhetnek az óvónőkkel, az intézmény légkörével. Kérjük, kövessék nyomon ezeket az alkalmakat, és tiszteljenek meg látogatásukkal! Így biztosak lehetnek benne, hogy nálunk szerető, odafigyelő közösségben tudhatják majd gyermeküket nap mint nap.