Újabb emléktábla a gimnázium falán

 

Néhány hónappal ezelőtt, amikor Dr. Fehér Dezső meglátogatta az iskolát, hangzott el a kívánság: legyen egy emléktábla feleségének, Dr. Ravasz Magdának, aki az Orosházi Evangélikus Gimnáziumban tanult és érettségizett 1948-ban. Örömmel támogattam a kérést két ok miatt is:

Az egyik ok az, hogy a Dr. Ravasz Magda által is alapított Ravasz Alapítvány megléte óta több mint 2 millió forinttal támogatta a diákokat. A másik ok pedig az a szeretet és tisztelet, amellyel Magdika és osztálytársai emlékeztek egykori iskolájukra és tanáraikra. Ebből a szeretetből és tiszteletből nekünk is jócskán jutott, holott csak annyi az érdemünk, hogy az Orosházán újrainduló evangélikus iskolában, gimnáziumban végezzük hivatásunkat. Orosháza és evangélikus: ez a két szó a meghatározó. A szülőföld, a szűkebb haza szeretete és az iskolán keresztül az evangélikus egyházhoz való kötődés. Ennek a kötödésnek számtalan jelét tapasztalhattuk meg, jómagam személyesen is minden alkalommal, amikor Dr. Ravasz Magda az iskolánkba látogatott, ami annak az iskolának a helyén épült, ahol egykor Ő is tanult.

Az emléktábla 2016. szeptember 30- án került az iskola falára. Avatásán a családtagokon kívül Ördög Endre igazgató lelkész, Szigethy Szilárd iskolalelkész, továbbá az iskola végzős diákjai is jelen voltak. Dr. Ravasz Magdára életútjának felidézésével Koszorús Oszkárhelytörténész emlékezett:

A mindig segítőkész, jószívű, udvarias, barátságos és jóindulatú dr. Fehér Dezsőné dr. Ravasz Magda biokémikus, tanár, egyetemi adjunktus, kandidátus emléktáblájának avatására gyülekeztünk össze. Ravasz Magdát iskolánk jogelődjéhez, az egykori evangélikus gimnáziumhoz, az itt eltöltött felejthetetlen diákévek és az érettségi kötik. Ugyanakkor egy másik kitörölhetetlen kapocsról is szólnom kell. Az elsősorban általa életre hívott Ravasz Antal Alapítványról, ami édesapja emlékét hivatott megőrizni.  Nyugodt szívvel kijelenthetem, dr. Ravasz Magda igen sokat tett a több évtized után újra elindult Evangélikus Gimnáziumért, ezért az iskoláért.

Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket, dr. Fehér Dezső urat, dr. Ravasz Magda férjét, Ravasz László urat, dr. Ravasz Magda öccsét és felségét Charlynt, a Fehér család minden jelenlévő tagját. Köszöntöm Ördög Endre igazgató lelkész urat, Szigethy Szilárd iskola lelkész urat, Fehér Borbála igazgató asszonyt, a Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium tanárait, a tanítókat, az iskola minden növendékét. Köszönöm a fölkérést, hogy most, az emléktábla avatásakor röviden szóljak dr. Fehér Dezsőné dr. Ravasz Magda életpályájáról, kivételes emberi tulajdonságairól.

A Ravasz Antal Alapítvány 1994-es életre hívásakor dr. Ravasz Magda és a Hawai szigeteken élő László öccse valamint Magda férje, az őt mindenben támogató dr. Fehér Dezső állatorvos, címzetes egyetemi tanár, kandidátus, letettek 100.000 forint készpénzt, továbbá felajánlották a részleges kárpótlásként visszakapott 38 katasztrális hold földjük évenkénti hozadékát.

Mi, akik személyesen ismertük a munkájára igényes dr. Ravasz Magdát, megtapasztalhattuk őszinteségét, kedvességét, figyelmességét, tisztán szólásának becsületét. Igazi egyéniség volt.

Családjának legrégebbi, ismert felmenője 1744-ben, az Orosházát alapító ősökkel érkezett településünkre. Horváth András első lelkészünk (ő volt az a Horváth pap, akiről utcát is elneveztek) a városalapító nyolc „fő ügyvivő" között említi Ravasz György nevét, dr. Fehér Dezső pedig az ideérkezőket vezető Dénes Sándor tanító anyai ági leszármazottja. Így tehát mindkettőjüknek erős kötődése volt illetve van Orosházához.

A Ravasz és Fehér família igen sok értékes fotóval illusztrált történetét, közel 200 oldalas könyvben ők ketten írták meg, ami 2008-ban látott napvilágot.

Dr. Ravasz Magda édesapja, Ravasz Antal mérnök, mintagazda és országgyűlési képviselő, édesanyja az aradi származású Heitz Julianna, aki anyai ágon az orosházi, úgynevezett „Úri" Horváth családból származott.  Magda édesapja az 1940-es évek elejétől, mint gépészmérnök a fővárosban, a Ganz - MÁVAG-ban teljesített szolgálatot. Magda Budán járta az elemi iskola első négy évfolyamát, majd szintén ugyanott, a budai Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban végzett négy osztályt.

És akkor közbejött a rettenetes második világháború. A borzalmakat átélve visszajött Orosházára, ahol iskolánk jogelődjében, a Csizmadia György igazgató által vezetett Evangélikus Gimnázium V. osztályában folytatta tanulmányait, az 1944/45-ös tanévben. Osztályfőnöke egy kivételes személyiség, Frenyó László tanár úr volt. Az iskola évkönyveiből figyelemmel kísérhetjük pályáját. Tanárai közül példaképének tartotta Bor Pált (ugyanitt elhelyezett emléktáblájának avatásakor dr. Ravasz Magda méltatta munkásságát), nagyon tisztelte Péterfia Zoltánt, dr. Tömböly Jánost. Az Elek László tanár úr által vezetett angol kör titkára volt éveken át. Kitűnő angol és német nyelvtudásának nagy hasznát vette a későbbiekben, külföldi utazásai során. (Nem csak zárójelben mondom, találkozott Erzsébet királynővel is)!  Kara Mihály tanár úr osztályában az 1947/48-as tanévben érettségizett kitűnő eredménnyel. Olyan jelességek jártak vele egy osztályba, mint Adamkovics János, Csernók Lajos, Héjas Endre, Jankó Béla, Szokolay Károly vagy a több ízben kémiai Nobel-díjra felterjesztett akadémikus, Gyarmati István. Az iskolák államosítása előtt az ő osztályuk volt az utolsó, akik a régi Evangélikus Gimnáziumban érettségiztek.

Visszatért a fővárosba, beiratkozott az Eötvös Loránd Tudományegyetemre, ahol 1952-ben kémia - fizika szakos tanári diplomát szerzett. Még egyetemista korában, 1951-ben férjhez ment dr. Fehér Dezső állatorvoshoz, akivel 58 évig, 2009-es haláláig, egyetértésben és szeretetben éltek együtt.

Vessünk egy pillantást gazdag életpályájára!

1952-től a budapesti Than Károly Vegyipari Technikumba kapott kinevezést, ahol közel két évtizeden át tanított kémiát és vezetett laboratóriumi gyakorlatokat. Munkáját a legnagyobb felelősséggel végezte.

Szervetlen kémia címmel tankönyvet írt valamint Laboratóriumi gyakorlatok címmel is kiadott egy tankönyvet a szakközépiskolák számára.

1971-től a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem kémia tanszékén dolgozott adjunktusként, majd tudományos főmunkatársként. Céltudatos volt, türelmes és igazságos. Jó kommunikációs készséggel rendelkezett, jó humorérzéke volt. Mindig odafigyelt tanítványaira, kollégáira.

1975-ben a Kertészeti Egyetem rektora és a kar dékánja a kertészeti kémia szaktudományból summa cum laude minősítéssel doktorrá avatta. Kutatási területe a növények mikroelem ellátása, illetve forgalma, különös tekintettel a titán mikroelemre. Magas szintű kémiai ismereteit építette be a biológiai tudományba. Társszerzőként részt vett egyetemi tankönyvek írásában is. Kutatási eredményei ezenkívül több népszerű és tudományos publikációban láttak napvilágot, előadásokat tartott hazai és külföldi konferenciákon.

Négy magyar illetve nemzetközi szabadalma van, 1982-ben a „Kiváló Feltaláló" kitüntetés arany fokozatát nyerte el, majd 1984-ben megkapta a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi miniszter különdíját.  1987-ben kandidátusi tudományos fokozatot szerzett. Komoly szakmai elismerést jelentett számára, hogy tagja, majd titkára volt a Magyar Tudományos Akadémia Élelmiszer Tudományi Komplex Bizottsága mikroelem munkacsoportjának.

Orosháza városával, szülőhelyével folyamatosan kapcsolatban állt. A Városi Képtárnak adományoztak egy Ravasz Magdát ábrázoló nagyobb méretű, igen találó portrét, amely az orosházi származású Kossuth-díjas festő, Csáki - Maronyák József alkotása. Majd halála  után férje szintén a városnak adományozta a dr. Ravasz Magdát ábrázoló bronz fejszobrot, amit Tóth Béla szobrászművész mintázott.

Mint említettem, az újból megindult Orosházi Evangélikus Gimnáziumban létrehozták a Ravasz Antal Alapítványt. Azzal a céllal, hogy a szegény sorsú, evangélikus tanulóknak ösztöndíjat adjanak, valamint hozzájáruljanak a gimnázium felszerelésének bővítéséhez, korszerűsítéséhez.

Az alapítás utáni első két évben, a Táncsics Mihály Gimnáziumba járó egyházi tagozatos tanulók kaptak ösztöndíjat, majd az Evangélikus Gimnázium újraindításának engedélyezése után a fokozatosan feljövő osztályok, arra érdemes tanulói részesültek juttatásban. 1998-ban az alapítvány névadója, Ravasz Antal születésének 100. évfordulójára kiírt irodalmi pályázat győztese is pénzjutalmat kapott, ahogy olvassuk dr. Ravasz Magda írásában, ami a Visszapillantó tükör című iskolai jubileumi kiadványban látott napvilágot, majd megjelent az iskola egyik évkönyvében is.

Az alapítványt vezető öttagú kuratórium - amelynek elnöke dr. Fehér Dezsőné dr. Ravasz Magda volt haláláig - úgy határozott, hogy a mindenkor rendelkezésre álló ösztöndíj összegének ismeretében a gimnáziumi osztályok legjobb és szociális szempontból is rászoruló tanulói részesüljenek ösztöndíjban, illetve a legkiválóbb érettségizők kapjanak megfelelő összegű jutalmat egyetemi tanulmányaik megkezdéséhez. A Ravasz Antal Alapítvány ma is él! 2004 óta ebből a pénzből az evangélikus gimnázium 46 tanulója kapott eddig ösztöndíjat, összességében 2.150.000 forintot.

Egy másik kapocs egyházközségünkkel: nemcsak rendszeresen olvasták, hanem férjével együtt anyagilag is támogatták az Orosházi Harangszó című lapunkat.

Férje, aki 1971-1991-ig a nemzetközi mércével mérten is jelentős Magyar Lóversenyvállalat igazgatója volt, mondta el egy interjúban:

„- A mi életünket a szeretet hatja át. Nálunk szabad a véleménynyilvánítás. A jó házassághoz a szerelem/szeretet mellett hozzátartozik, hogy nem sértjük meg egymást és tudjunk bocsánatot kérni, ha hibázunk. Vallásos neveltetésünknek köszönhetően erkölcsiségünk azonos. Ilyen asszony mellett csak boldog és szép élete lehet egy férfinek. Az enyém ilyen."

Megállapíthatom: a szív, a tudás, a lelki béke, az empatikus készség és a mély érzelem együttesen jellemezte dr. Ravasz Magdát.                                                                         

Hirdesse és őrizze ez az emléktábla dr. Fehér Dezsőné dr. Ravasz Magda tudósi és emberi nagyságát! Hajtsunk fejet előtte! Áldott legyen emléke!"              

 

Fehér Borbála

intézményvezető

képek
  » Emléktábla avatás