Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
Boldog iskola

 

BOLDOGSÁGPROGRAM

2017/ 2018. tanév

 

 

 

 

Készítette: Feketéné Varga Mónika

 

 

 

 

 

Boldogságprogram iskolánkban

 

Felelős: Feketéné Varga Mónika

Érintett osztály: 3. b

A Jobb Veled a Világ Alapítvány által működtetett  Boldogság Intézet nyílt pályázatot hirdetett a magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények számára „Boldog Iskola"és „Örökös Boldog Iskola" cím elnyerésére.

Intézményünk a Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium a 2017/2018-as tanévben megpályázta a „Boldog Iskola" címet.

 

A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az iskolás korosztály számára. „ A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek  szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget." (Boldogságprogram)

 

A Boldogságórák csökkentik a tanulók szorongását, miközben erősíti az önbizalmukat. Így nemcsak kiegyensúlyozottabbá válnak a gyerekek, de az iskolában is jobban teljesítenek.

 

A pályázat egyik feltétele, hogy az iskola legalább egy tanulócsoport bevonásával igazoltan tartson legalább egy Boldogságórát, és a program fenntartását a következő évben is vállalja.

 

Iskolánk egy osztálya,  a 3. b osztály  osztályfőnökével Feketéné Varga Mónika tanítónővel csatlakozott a programhoz.

 

Céljaink:

 

  -  Tolerancia: egymás elfogadása, a közösségi lét, szolidaritás.

  -  Az önismereten alapuló öntudat, amely egyben a másik ember tisztelete is.

  -  A nyitottság, a kíváncsiság, a játék és az öröm jogának biztosítása, a szeretet.

  -  A problémamegoldás képességének a kifejlesztése, mert tanulni csak az élethelyzetekből adódó problémák megoldásával lehet. E nélkül nem tud fejlődni a jellem, a személyiség.

  -  Az egymás iránti segítőkészség, tisztelet, együttérzés élményével gazdagodás a mindennapi gyakorlatban.

  -  A vitakultúra elemeinek ( bírálat, önbírálat, ok-okozati összefüggések, a mások véleményére való odafigyelés, nyelvi megformálás) folyamatos alkalmazása.

  -  Minél szélesebb körű önkifejezési lehetőségek biztosítása.

  -  Az alapvető erkölcsi értékek megismerése, felismerése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása.

  -  A környezetre és önmagunkra irányuló helyes, pozitív irányú cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása.

  -  Az önismeret és világkép kialakítása, illetve az önismeret építésére irányuló igény felkeltése, fejlesztése.

  -  Kitartás, céltudatosság és elkötelezettség a célok megvalósításában.

 

 

A teljes Boldogságprogram 10 egymásra épülő témából áll, melyek fokról fokra ismertetik meg a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.  Az egyes témakörök a következők:

 

Szeptember

Boldogságfokozó hála

Október

Optimizmus gyakorlása

November

Kapcsolatok ápolása

December

Boldogító jócselekedetek

Január

Célok kitűzése és elérése

Február

Megküzdési stratégiák

Március

Apró örömök élvezete

Április

Megbocsátás

Május

Testmozgás

Június

Fenntartható boldogság

 

 

A 3. b osztály havonta legalább egy boldogságórát tart, ahol feldolgozza az adott témát. ha lehetőség van rá, a téma anyagát folyamatosan, több órán keresztül dolgozza fel. A megtartott órák a tanmenetek reflexióiban követhetők nyomon. A magyar nyelv- és irodalom, a környezetórák illetve a napközis foglalkozások adhatnak otthont ezeknek  a témáknak. A témák feldolgozásánál az iskolára jellemző tanulásszervezési eljárásokat alkalmazom.  A megtartott órákról rövid beszámoló, illetve a tanulók munkái kerülnek feltöltésre a „Boldogságprogram" webfelületére.

 

Az érintett osztály szülői munkaközössége tájékoztatást kap a programról és szülői beleegyező nyilatkozattal járul hozzá a megvalósításhoz.

 

csatolt dokumentumok:

- Boldogságprogram iskolánkban eredeti >>>
- Boldogiskola logó >>>
- Szivlogo teli boldogsagprogramfelirat >>>